Να παύσει η ισχύς της εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου στη Μελισσάνη

Spread the love

Η μίσθωση του αναψυκτηρίου στο λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης δεν μπορεί να συνεχίσει σε ισχύ, δεδομένου ότι δεν υπάγεται στις προστατευόμενες μισθώσεις, άρα και στη δωδεκαετή διάρκεια επαγγελματικής/εμπορικής μίσθωσης η εκμίσθωση αρχαιολογικού χώρου.

Αυτό ανέφερε ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Συνείδηση», Παντελής Αμούργης, λόγω της σχετικής συζήτησης που διεξήχθη στο συμβούλιο του δήμου Σάμης.

Αναλυτικά η θέση του Παντελή Αμούργη:

Με αφορμή την με αρ. πρωτ. 1400/09.03.2020 πρόσκληση για σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σάμης και σε συνέχεια αφενός του με αρ. πρωτ. 6934/11.12.2019 έγγραφου αιτήματος του κ. Δημήτριου Μιχαλάτου σχετικά με την παράταση/ανανέωση της από 13.06.2013 σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης που συνήφθη μεταξύ αυτού και του Δήμου Αργοστολίου, διάδοχος του οποίου πλέον λόγω διάσπασης είναι ο νέος δήμος Σάμης, για τη γεωγραφική-διοικητική ενότητα που του αναλογεί και αφετέρου της εισήγησης του κ. δημάρχου, δέον να αναφερθούν τα εξής:

Αρχικώς, στις επαγγελματικές μισθώσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί με βάση προγενέστερο νόμο, ήτοι το ΠΔ 34/1995, ισχύει η ελάχιστη χρονική διάρκεια των δώδεκα (12) ετών. Εντούτοις, τα μέρη συμφώνησαν σε εξαετή – περίπου  διάρκεια (6,5 έτη για την ακρίβεια) -, δηλαδή η μίσθωση να τερματιστεί στις 31.12.2019.

Έπρεπε ο δήμος να λάβει απόφαση πριν τις 31/12

Σχετικά με την ανανέωση/παράταση μιας μίσθωσης ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η δυνατότητα αυτής της παράτασης εναπόκειται στην πρωτοβουλία των μερών, καθώς εν προκειμένω ο δήμος δρα ως ιδιώτης (fiscus).

Επομένως, παράταση ή ανανέωση της μίσθωσης είναι δυνατή μόνο, όταν αποφασιστεί αυτή πριν από τη λύση της επαγγελματικής μίσθωσης, σε συνδυασμό και με την ερμηνεία των άρθρων 614επ. του Αστικού Κώδικα.

Με άλλα λόγια, το αρμόδιο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σάμης θα έπρεπε να είχε πάρει απόφαση πριν από τις 31.12.2019 και η τροποποιητική σύμβαση επαγγελματικής μίσθωσης να είχε υπογραφεί μέχρι και τις 31.12.2019, άλλως δε νοείται παράταση και η από 13.06.2013 σύμβαση μίσθωσης θεωρείται ήδη λυθείσα από την 01.01.2020, εφόσον η λύση (νεότερη συμφωνία) έχει αποδειχθεί με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. (άρθρ. 5 παρ. 1 ΠΔ 34/1995, κατά το οποίο η μίσθωση ισχύει για δώδεκα έτη, ακόμη κι αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο χρόνο, μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.)

Η απόφαση του Εφετείου Πατρών

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1ζ΄ του ΠΔ34/1995 δεν υπάγεται στις προστατευόμενες μισθώσεις, άρα και στη δωδεκαετή διάρκεια επαγγελματικής/εμπορικής μίσθωσης η εκμίσθωση αρχαιολογικού χώρου.

Το παραπάνω συμπέρασμα επικυρώνει αδιαμφισβήτητα και η υπ’ αριθμ. 703/2005 απόφαση του Εφετείου Πατρών, η οποία είχε καταπιαστεί ακριβώς με το ίδιο ζήτημα, ήτοι τη μίσθωση αναψυκτηρίου σε χώρο εντός του σπηλαίου της Μελισσάνης, δηλαδή εντός αρχαιολογικού χώρου, η οποία και επιβεβαίωσε τη μη συνέχιση σε ισχύ της σύμβασης μίσθωσης ορισμένου χρόνου, καθώς αυτή δεν ήταν προστατευόμενη.

Το σπήλαιο της Μελισσάνης κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος

Στο από 13.06.2013 συμφωνητικό μίσθωσης και δη στην 1η σελίδα αυτού, 2η παράγραφο, αναφέρεται ότι ο Δήμος Κεφαλονιάς προβαίνει στην εκμίσθωση ενός ακινήτου (τουριστικού περιπτέρου) που βρίσκεται έξωθεν του Σπηλαίου της Μελισσάνης στη Δημοτική Ενότητα Σάμης εμβαδού 22,36 τμ με περιβάλλοντα χώρο 65 τ.μ. Επομένως, η εκμίσθωση δεν υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις του ΠΔ 34/1995, υπό την προϋπόθεση ότι το μίσθιο βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο, ώστε να εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του ως άνω διατάγματος. Πράγματι, με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ.43/34200/1443/28.07.1993 (ΦΕΚ Β΄ 605/12.8.2003) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, το σπήλαιο της Μελισσάνης κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος.

Τέλος, έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 64675/18.09.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Δήμο Σάμης, γίνεται σαφές και εξ αυτού και εκ της αυστηρής γραμματολογικής διατύπωσης του Ν. 4600/2019 σε συνδυασμό με την παρ.8 του άρθρ.18 του Ν. 4623/2019 ότι οι συνιστώμενοι δήμοι υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους στις ενεργές συμβάσεις μίσθωσης των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων και τα οποία εκμισθώνει ή μισθώνει ο αντίστοιχος καταργούμενος δήμος.

Δεν θεωρείται προστατευόμενη η σύμβαση

Το τελευταίο συνεπάγεται ότι ο αιτών μισθωτής θα έπρεπε κατ’ αρχήν μετά την 01.09.2019 να απευθυνθεί στον δήμο Σάμης και ο τελευταίος, αφού συγκληθεί σε δημοτικό συμβούλιο, να απαντήσει είτε για την παράταση της μίσθωσης είτε για την απόρριψη του αιτήματος, που είναι το ορθό, εφόσον το μίσθιο βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου του σπηλαίου της Μελισσάνης.

Ο ισχυρισμός, δε, ότι ο μισθωτής έχει προκαταβάλει ένα μίσθωμα, το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα μέχρι και τον Ιούνιο του έτους 2020 είναι νομικώς αδιάφορος και δεν έχει να κάνει με την ισχύ της μισθωτικής σύμβασης αλλά με τυχόν μελλοντικές αξιώσεις του μισθωτή για επιστροφή του ποσού. Για όλους τους παραπάνω λόγους η μίσθωση δεν μπορεί να συνεχίσει σε ισχύ, εφόσον βάσει της μισθωτικής σύμβασης έχει ήδη λήξει από τις 31.12.2019, καθώς δεν θεωρείται προστατευόμενη, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1ζ΄ του ΠΔ 34/1995.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ. ΑΜΟΥΡΓΗΣ

Επικεφαλής του συνδυασμού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ – δημ. Σύμβουλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *